Privacybeleid

Invest Projects respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens als een voor de verwerking verantwoordelijke in overeenstemming met de Europese Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna GDPR of AVG genoemd)

Dit privacy beleid is voor het laatste bijgewerkt op 1-8-2018. We kunnen dit privacy beleid eenzijdig wijzigen of bijwerken door deze pagina te wijzigen. Zorg er dus voor dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt. Als er inhoudelijke wijzigingen in dit privacy beleid worden aangebracht, wordt een duidelijke kennisgeving op onze website beschikbaar gesteld.

In dit privacy beleid leggen we uit:

 • Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe.
 • Voor welke doeleinden en op welke gronden wij uw persoonsgegevens verweken.
 • Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren.
 • Met wie we uw persoonlijke gegevens delen.
 • Hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd.
 • De rechten die u heeft als gegevenssubject.
 • Ons gebruik van cookies.
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens die we verwerken, kunnen zijn:

 • Basisinformatie, zoals uw voor-en achternaam, voorvoegsel, titel.
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer.
 • Gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres.
 • Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website.
 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt met het oog op het bijwonen van evenementen of vergaderingen, zoals toegang en dieetwensen.
 • Persoonlijke gegevens die u ons kunt verstrekken voor het doel van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonlijke gegevens die in uw aanvraag zijn vermeld.
 • Alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u ons kunt verstrekken of die we kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder uiteengezette redenen.

We verzamelen deze persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw gegevens in te voeren op onze website, door ons uw visitekaartje te geven of door een baan aan te vragen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verzamelen uit anderen bronnen, zoals plaatselijke advocaten, tegenpartijen, het handelsregister, het kadaster of door openbare bronnen te gebruiken.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te verlenen en/of producten te leveren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.
 • Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kunnen zijn.
 • Om uw sollicitatie of abonnement op een van onze wervingsdiensten en evenementen af te handelen.
 • Om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website en/ of om de website te analyseren en te verbeteren.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op een of meer van de volgende wettelijke gronden:

 • Uitvoering van een contract.
 • Naleving van een wettelijke verplichting.
 • Legitieme belangstelling.
 • Uw toestemming.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer opslaan dan nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit Privacy beleid worden genoemd of om te voldoen aan de relevante wet-en regelgeving.

Delen met anderen

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen met derden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot: 

 • Derden die van belang zijn voor de diensten en producten die we leveren, zoals (omschrijving relaties) architect, notaris, makelaar, kadaster, regelgevende instanties en overheidsinstellingen.
 • Derden zoals toezichthouders en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, zoals IT-Providers, communicatieserviceproviders of andere leveranciers aan wie we bepaalde ondersteunende services uitbesteden. 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen overdragen aan bovengenoemde derde partijen voor de doeleinden en om de juridische redenen die in dit Privacybeleid worden vermeld.

Derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens overdragen, zijn zelfverantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze derden.

Voor zover een derde partij in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker zullen wij een bewerkers overeenkomst sluiten met een dergelijke partij die voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in de AVG.

Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk overbrengen naar een ontvanger in een land buiten de Europese Economische ruimte. In dat geval zorgen wij ervoor, dat de gegevens overdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met ons. Onze contactgegevens staan vermeld onder de Contact Button op de website.

Uw rechten

U als een betrokkene hebt een aantal wettelijke rechten:

 • Recht van toegang. Dit betekent, dat u een verzoek kunt indienen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee, dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we het recht hebben om uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonlijke gegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van het wettelijk beroepsrecht.
 • Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht op verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee, dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of om beperking van de verwerking te vragen. Nogmaals er kunnen omstandigheden zijn, waarin we wettelijk gerechtigd zijn uw verzoek te weigeren.
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent, dat u het recht heeft om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en dat u het recht heeft om die gegevens naar een andere controller te verzenden.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profilering.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Nogmaals er kunnen omstandigheden zijn waarin wij het recht hebben om door te gaan met het verwerken van uw gegevens, met name als de verwerking vereist is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. 

Cookies

We maken geen gebruik van cookies op onze website, maar zullen dat in de toekomst mogelijk wel doen. Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren, door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er rekening mee, dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website.

Contact

Als u meer informatie nodig heeft of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan schriftelijk contact met ons op via de gegevens onder de Contact Button op onze website.